Information om Lagen om försäkringsförmedling

Förmedlarens namn och kontaktuppgifter finner du på dokumentationskortet som du fått av bilåterförsäljaren eller på ditt försäkringsbrev. Vi samarbetar med If och förmedlaren är s.k. anknuten försäkringsförmedlare till If Skadeförsäkring AB (publ) (If), org. nr. 516401-8102, med adress 106 80 Stockholm och telefonnummer 08-541 705 00.

If kan på begäran lämna uppgift om förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om det finns begränsning till visst slag av försäkring.

If ansvarar för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden, om förmedlaren uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet bryter mod god försäkringsförmedlingssed.

Förmedlaren är registrerat hos Bolagsverket. För kontroll hänvisas till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Telefon 060-18 40 00. E-post: bolagsverket@bolagsverket.se .

Förmedlaren står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens adress är Box 6750, 113 85 Stockholm. Telefon: 08-787 80 00. E-post: finansinspektionen@fi.se.

Förmedlaren erhåller ersättning för såld försäkring från If. Ordinarie ersättningsbelopp är 55 kronor per såld försäkring. Lokala avvikelser kan förekomma.

Eventuella klagomål på försäkringsförmedlingen hanteras av If, 106 80 Stockholm. Telefon 0771-43 00 00.

Ytterligare vägledning kan fås från Konsumenternas försäkringsbyrå med adress Box 24215, 104 51 Stockholm. Telefon 08-22 58 00. www.konsumenternasforsakringsbyra.se.

Eventuell tvist kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se.

 

 

 

Tillbaka till startsidan